KLINIČKA SLIKA COVID 19 INFEKCIJE KOD DJECE

Pripremila dr Barbara Stanimirović

Težina klinička slika djece oboljele od COVID 19 infekcije se može podijeliti na asimptomatsku, blagu, srednje tešku, tešku i krtičnu. Podijela je izvršena na osnovu kliničkih manifestacija, laboratorijskih testiranja i radiografskih slika. Podaci su uzeti iz kineske retrospektivne studije koja je obuhvatila 2143 pedijatrijska pacijenta sa potvrđenom COVID 19 infekcijom.

  1. Asimptomatska infekcija (4,4%): pacijent nema niti jednog kliničkog simptoma ili znaka bolesti, RTG je uredan
  2. Blaga infekcija (50,9%): simptomi infekcije gornjih respiratornih puteva, povišena tjelesna temperatura, kašalj, umor, mialgija, glavobolja, sekrecija iz nosa, kihanje. Fizikalnim pregledom je pristna hiperemija ždrijela, ali nema auskultatornih fenomena nad plućima. Ponekad se mogu javiti simptomi od strane gastrointestinalnog trakta, kao što su mučnima, povraćanje, abdominalni bol, prolivaste stolice.
  3. Srednje teška infekcija (38,8%): povišena tjelesna temperatura, kašalj, najčešće suhi, a u kasnijem toku može biti i produktivni, wheezing, ali nema hipoksemije, niti dispneje. Neki slučajevi nemaju kliničke simtome, ali na kompjuterizovanoj tomografiji (CT) se mogu otkriti plućne lezije.
  4. Teška infekcija (5,2%): rani respiratorni simptomi kao što su febrilnost i kašalj mogu biti praćeni sa gastrointestinalnim simptomima kao što je proliv. Progresija bolesti najčešće nastaje unutar prve sedmice, javljaju se dispneja i centralna cijanoza. Saturacija arterijske krvi sa kiseonikom je manja od 92% i pristni su i ostali klinički znaci hipoksemije.
  5. Kritična infekcija (0,6%): infekcija može brzo progredirati u akutni tespiratorni distres sindrom (ARDS) ili srčanu insuficijenciju, moguse javiti, šokno stanje, encefalopatija, zahvaćenost miokarda, srčana insuficijencija, poremećaji koagulacije, insuficijencija bubrega. Multiorganska disfunkcija može biti životno ugrožavajuća.

Djeca svih starosnih grupa su osjetljiva na COVID 19 infekciju, nema značajne razlike u polnoj distribuciji. Klinička slika je blaža nego kod odraslih.

Kritičnu kliničku sliku i tešku kliničku sliku imalo je: 10,6%, 7,3%, 4,2%, 4,1% i 3% u dobnim skupinama: <1, 1-5, 6-10, 11-15 i >15 godina. Ovi podaci govore da su djeca do godinu dana najvulnerabilinija na COVID 19 infekciju.