Prvo genetsko savjetovalište u Republici Srpskoj

Počelo sa radom genetsko savjetovalište…….

Genetski zdrava populacija je preduslov za dobro zdravlje. Stoga je potrebno težiti implementaciji genetike u zdravstvu i razvoju kliničke genetike.

Savremeni pristup razvoju genetske službe uključuje i genetsko savjetovanje, kao punkta prevencije nasljednih bolesti. Budući da se najveći broj nasljednih bolesti ispoljava i dijagnostikuju u najranijem uzrastu, savjetovalište se najčešće nalazi u sklopu pedijatrijske zdravstvene zaštite i to prevashodno tercijarnog nivoa.

Zahvaljujući naporima koji ulaže uprava KC Banjaluka, na Klinici za dječije bolesti u Banjaluci u toku je formiranje prvog genetskog savjetovališta u Republici Srpskoj.  Inače, u Kliničkom centru Banja Luka već postoji savremeno opremljena citogenetaska laboratorija, te se na Klinici za ginekologiju i akušerstvo radi invazivna prenatalna dijagnostika.

Neke od indikacija za upućivanje pacijenata u genetsko savjetovalište su: godine života majke, pozitivna  porodična  anamneza o nasljednom oboljenju, prisutan rizik za hromozomsko oboljenje, prethodno dijete rođeno sa hromozomskom aberacijom, poznata hromozomska translokacija kod roditelja, skrining heterozigota  zasnovan  na  etničkom  poreklu, patološki skrining (markeri) trudnice na kongenitalne malformacije, poznata nasljedna monogenska bolest u porodici oba ili jednog bračnog partnera, tačno utvrđivanje oboljenja kod propozitusa, osobe sa mentalnom retardacijom, izloženost trudnice poznatim ili nepoznatim teratogenima, ponavljani spontani abortusi, sterilitet, konsangvinitet i sl.

U Savjetovalištu će dva puta mjesečno raditi prof. dr Jadranka Jovanović-Privdovski, pedijatar-genetičar iz Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 051/34 24 11, svakim radnim danom do 15 časova.

dr Nina Đurđević