15. pedijatrijski dani Republike Srpske – PROGRAM

Program XV pedijatrijskih dana

15. PEDIJATRIJSKI DANI REPUBLIKE SRPSKE
P R O G R A M

Poštovane kolegice i kolege,

Dobro došli na 15. pedijatrijske dane Republike Srpske. ŽelimVam ugodan i sadržajan boravak.

Predsjednica Udru ženja pedijatara Republike Srpske
Prof. dr Jelica Predojević Samardžić

Naučni odbor:
Prof. dr Jelica Predojevi ć Samardži ć
Prof. dr Nedeljko Radlovi ć
Prof. dr Ida Jovanovi ć
Prof. dr Radovan Bogdanovi ć
Doc. dr Sne žana Petrovi ć Tepi ć
Doc. dr Gordana Bukara Radujkovi ć

Organizacioni odbor:
Prim. dr Vladimir Miro šljevi ć
Mr sc. med Nina Mari ć
Asist. mr sc. med Želimir Eri ć
Olivera Đurđevi ć (tehni čki sekretar)

PETAK 21.04.2017.
Uvodno predavanje
17:30 – 18:00 Prof. dr Ida Jovanović, UDK Beograd
„Virusnimiokarditisi“

Praktična primjena vitaminaK i vitamina D u pedijatrijskoj praksi
(komercijalna prezentacija „ PharmaSwiss BiH“)

18:00 – 18:20 Prof. dr NedeljkoRadlovi ć, MF Beograd
„Vitamin D i vitamin K – savremene smernice“
18:20 – 18:40 Prof. dr Jelica Predojević Samardžić, KDB Banjaluka
„Uloga vitamina K u neonatalnoj hemostazi“
18:40 – 18:50 Preporuke Udruženja pedijatara RS
Diskusija

18:50 – 19:20 „Biološka terapija u pedijatriji“
(Prezentacija „ABBVIЕ“)
Moderator: Asist. dr Stojislav Konjević
Dr Danijela Romić, KDB Banjaluka
„Naša iskustva sa biološkom terapijom kod djece sa Kronovom bolesti“
Dr Barbara Stanimirović, KDB Banjaluka
„Naša iskustva sa biološkom terapijom kod djece sa idiopatskim juvenilnim artritisom“

19:30  SVEČANO OTVARANJE XV  PEDIJATRIJSKIH DANA
Pozdravna riječ Predsjednice Udruženja pedijatara RS
Koktel i muzički program
20:30 VEČERA

SUBOTA, 22.04.2017.
09:30 – 09:50 Prof. dr RadovanBogdanovi ć, MF Beograd
„Evropske smernice iz 2016. za prevenciju, dijagnozu i terapiju

visokog krvnog pritiska kod dece i adolescenata“
09:50 – 10:10 Prof. dr Jelica Predojević Samardžić, KDB Banjaluka
„Limfadenopatije dječije dobi“
10:10 – 10:30  Prim dr Vladimir Mirošljević
„Zašto Probiokid Immuno u prevenciji respiratornih infekcija ?“

(komercijalna prezentacija „HEMOFARM“)
10:30 – 10:50 Dr Vesna Miljkovi ć
„Značaj rane dijagnostike deficita hormona rasta“

(komercijalna prezentacija „PFIZER“)
10:50 – 11:10 KAFE PAUZA (sponzor„Salveo”)

Tematska sesija: „DIJETE OMETENO U RAZVOJU“
Moderator: Prim dr Aleksandra Serdar
11:10 – 11:30 Prof. dr Nebojša Jović, Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i

omladinu, Beograd

„Kognitivno narušenje kod dece s epilepsijom“
11:30 – 11:50 Prof. dr Nada Dobrota Davidović, Fakultet za specijalnu edukaciju i  rehabilitaciju,Beograd

„Prevencija govornih poremećaja u ranom detinjstvu“
11:50 – 12:10 Prof. Nada Vaselić, Filozofski fakultet u Banjaluci
„Psihosomatski simptomi u razvojnom dobu”

12:20 – 12:40 Mr sc. med. Dragana Lozanović, IMD Beograd
„Informisanost pedijatara o seksualnom zlostavljanju kod dece“
12:40 – 13:00 Prof. dr Dragana Vujić, IMD Beograd
„Istinei zablude o upotrebi matičnih ćelija u pedijatriji“
13:00 – 13:20 Dr Mirjana Stojšić, Institut za ZZ dece i omladine Vojvodine, N. Sad
„Znamo li sve o ulozi probiotske kvasnice upedijatriji?”

(komercijalna prezentacija „AdelaPharm“)
14:00  RUČAK

17:00 – 17:20 Prof. dr Nedeljko Radlovi ć, MF Beograd
„Necelijačna intolerancija glutena“
17:20 – 17:40 Prof. dr Jelena Roganovi ć, KDV KBC Rijeka
„Kasne posljedice liječenja djece sa malignim bolestima“
17:40 – 18:00 Prof. dr Zoran Krsti ć, UDK Beograd
„Akutni abdomen“
Posluženje kafe u Sali

18:00 – 18:20 Prof. dr Nedeljko Radlovi ć
„PROBIVAL CHOCO+C+Zn u terapiji akutne dijareje“

(komercijalna prezentacija „PharmaSwiss BiH“)
18:20 – 19:20 Prof. dr Jasna Barjaktarević, Filozofski fakultet u Sarajevu
„Komunikacija i socijalna interakcija“
20:30 – 23:00 SVEČANA VEČERA
Nastavak: zabava u noćnom klubu hotela „Kardial“

N ЕDJELJА 23.04.2017.
09:00 – 09:20 Prof. dr DejanBokonjić, KC Foča
„Bronhiektazije u dječijoj dobi“
09:20 – 09:50 Komercijalne prezentacije „Sanofi“
Doc. dr GordanaBukara Radujković
„Inzulinska terapija u DMT1:Glargin u DMT1“
DrVesna Miljkovi ć
„DMT1:Inzulin glulisin“
09:50 – 10:20 KAFE PAUZA

PARALELNA SESIJA 1 (sala „Dunav“)
(10-minutne prezentacije interesantnih slučajeva iz kliničke prakse)

10:20 – 10:40 Prim dr Svjetlana Milanovi ć, KDB Banjaluka
„Fankonijev sindrom kao manifestacija cistinoze“
10:45 – 10:55 Prim dr Ljiljana Buha, OB Trebinje
„Rana hemoragijska bolest – da ili ne“
11:00 – 11:10  DrLjubo Višekruna, Klinika za ginekologiju i akušerstvo,  Banjaluka

„Plagiocefalija– anomalija ili porođajna trauma?“
11:15 – 11:25 Mr sc. med. Snežana Simić Perić, DZ Bijeljina
„Povraćanje – da li je samo simptom“
11:30 – 11:40 Doc dr Gordana Bukara-Radujkovi ć, KDB Banjaluka
„Kongenitalni hipopituitarizam – prikaz slučaja“
11:45 – 11:55 Mr sc. med Nina Marić, KDB Banjaluka
„Infantilna forma Pompeove bolesti“
12:00 – 12:10 Dr Dalibor Tomić, KDB Banjaluka
„Metabolički uzrokovana epilepsija novorođenčeta“
12:15 – 12:25 Dr Boris Zec, KDB Banjaluka
„Airleak sindrom u neonatalnoj dobi“
12:30 – 12:40 Mr sc. med. Lilja Solomun, KDB Banjaluka
„Beckwith Wiedemann sindrom“
12:45 – 12:55 Prim dr Vesna Novakovi ć, KDB Banjaluka
„Perinatalna tuberkuloza preterminskog novorođenčeta“

PARALELNA SESIJA 2 (sala“Vip salon“)
(10-minutne prezentacije interesantnih slučajeva iz kliničke prakse)

10:20 – 10:40 Dr Branka Gavri ć, OB Bijeljina
„Pneumonija sa efuzijom pleure“
10:45 – 10:55 Dr Elvira Simić, KDB Banjaluka
„Insul tmalog mozga u dječijoj dobi“
11:00 – 11:10 Prim dr Biljana Suzić, KDB Banjaluka
„Rana pojava pleksiformnih neurofibroma“
11:15 – 11:25 Asist. dr Stojislav Konjevi ć, KDB Banjaluka
„Anafilaktički šok – neočekivan ishod primjene PEG-asparaginaze“
11:30 – 11:40 Dr Lazić Mikailo, OB Bijeljina
„Intramuralni hematomduodenuma kao prezentacija Henoch – Schonlein purpure“
11:45 – 11:55 Mr sc. med. Želimir Eri ć, Medicinski fakultet Banjaluka
„Obična varijabilna imunodeficijencija“
12:00 – 12:10 Dr Dragana Malčić Zanić, KDB Banjaluka
„Histiocitoza- od jednosistemskog do multisistemskog oblika“
12:15 – 12:25 Doc. dr Snežana Petrović Tepić, KDB Banjaluka
„Hemolitičko-uremijski sindrom kod trogodišnje djevojčice“
12:30 – 12:40P rim dr Aleksandra Serdar, KDB Banjaluka
„Efekat funkcionalne hemisferektomije na epilepsiju kod djeteta sa

hemimegaencefalijom“
13:00 RUČAK

Napomena:Udruženje pedijatara Republike Srpske zadržava pravo

                     izmjene Programa