Ciljevi i zadaci

Ciljevi Udruženja su :

 • kontinuirano edukovanje članova Udruženja;
 • obezbjeđivanje primjene savremenih naučnih dostignuća u svakodnevnoj medicinskoj praksi;
 • iniciranje organizovanja naučno – istraživačkog rada u svim oblicima i oblastima pedijatrije;
 • poštovanje i primjena etičkih principa u radu supspecijalista, specijalista i drugih doktora  u oblasti pedijatrije u Republici Srpskoj;
 • saradnja sa udruženjima pedijatara iz Bosne i Hercegovine i inostranstva;
 • saradnja sa drugim strukovnim udruženjima u Republici Srpskoj;
 • saradnja sa državnim organima u čijoj je nadležnosti oblast pedijatrije, javnim ustanovama i drugim subjektima koji mogu da doprinesu razvoju pedijatrije u stručnom pogledu tako i u pogledu podizanja svijesti građana o zaštiti zdravlja djece i omladine;
 • učestvovanje u pripremi zakonskih akata i drugih propisa u oblasti zdravstva koji se odnose na zdravstvenu zaštitu djece i omladine do 18 godina;
 • organizovanje aktivnosti u cilju zaštite zdravlja djece i omladine kroz sve  vidove i nivoe zdravstvene djelatnosti;
 • vođenje i organizovanje aktivnosti vezanih za informisanje i edukaciju pacijenata i njihovih roditelja o oboljenjima iz oblasti pedijatrije kroz afirmaciju principa zdravog života;
 • jačanje svjesti građana o problematici u oblasti pedijatrije i prevenciji bolesti u dječijoj dobi.

Zadaci Udruženja su :

 • organizovanje rada Udruženje radi izvršavanja ciljeva Udruženja;
 • praćenje i vođenje evidencije članstva;
 • saradnja sa medicinskim i drugim naučnim ustanovama i institucijama u zemlji i inostranstvu;
 • razvijanje i usmjeravanje međunarodne saradnje pedijatara Republike Srpske sa pedijatrima i udruženjima pedijatara u drugim zemljama;
 • rad na međunarodnim projektima iz oblasti zdravstvene zaštite djece i omladine sa međunarodnim organizacijama;
 • izdavanje stručno – naučnih i drugih publikacija iz oblasti pedijatrije;
 • provođenje naučno – istraživačkih projekata iz oblasti pedijatrije;
 • organizovanje svih vidova kontinuirane edukacije (kongresi, simpozijumi, konferencije, predavanja, radionice i kursevi) kao i predlaganje planova kontinuirane medicinske edukacije;
 • predlaganje programa redovnih studija medicine;
 • predlaganje programa specijalizacije iz pedijatrije i supspecijalizacija iz pedijatrije i načina stalnog stručnog usavršavanja;
 • davanje mišljenja nadležnim ustanovama i organima za dodjeljivanje zvanja primarijus;
 • učešće u razmatranju problema zdravstvene zaštite djece i omladine;
 • učešće u izradi prijedloga rješenja za razvoj mreže i kapaciteta zdravstvenih ustanova koji pružaju zdravstvenu zaštitu djeci i omladini;
 • učešće u planiranju rada zdravstvene zaštite i standarda stručnog rada pedijatara;
 • učešće u javnim raspravama radi donošenja zakonskih propisa iz oblasti zdravstvene zaštite djece i omladine;
 • njegovanje principa humanizma i etike doktora medicine, kao i zaštita ugleda profesije pedijatra;
 • planiranje zdravstvene zaštite djece i omladine u vanrednim uslovima sa drugim ustanovama i državnim organima;
 • dodjeljivanje nagrada i priznanja članovima Udruženja i
 • izvršavanje drugih zadataka u skladu sa zakonskim i drugim propisima.