Riječ predsjednika

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,

Ovo je naša web strana. Napravljena je sa ciljem da svim članovima Udruženja, sadašnjim i budućim, kao i onima koji su zainteresovani za naš rad pruži osnovne informacije o Udruženju, njegovom istorijatu, zadacima, predhodnim i budućim aktivnostima.

Formirano neposredno nakon rata, u vrlo teškim prilikama u našoj zemlji, a samim tim i u teškim uslovima za zdravstveni sistem, Udruženje je od prvog dana nastojalo da okupi svoje članove, osavremeni njihovo znanje i da tekovine moderne pedijatrije uvede i u naše svakodnevne “pedijatrijske tokove“. Sigurno da u početku to nije bilo ni malo lako. Dobro pamtimo naše prve sastanke i rijetke, ali drage goste iz Srbije koji su dolazili da nam pomognu u nastojanjima da unaprijedimo pedijatrijsku praksu u Republici Srpskoj. Nedostatak saobraćajnih veza, prekinuta naučno-stručna saradnja, uz veoma ograničene dijagnostičke i terapijske uslove u kojima smo radili, otežavali su naš svakodnevni posao.

No, korak po korak, uz trud i napor, dobru namjeru i želju da budemo svakim danom sve bolji, vremenom smo stasali u organizovano udruženje, čiji je rad regulisan Statutom i drugim opštim aktima, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života i zdravlja djece. Postepeno smo ostvarivali i produbljivali saradnju sa srodnim udruženjima, organizacijama i ustanovama. Uz svesrdnu podršku Komore i Društva doktora medicine Republike Srpske, koji su bili uvijek tu da pomognu „kada zatreba“, uspjeli smo stati na svoje noge. Ali naravno, možemo još i bolje…

Mnogi izazovi, problemi i otvorenja pitanja još uvijek stoje pred nama. Trenutno, ne prekidajući svoj rad na području kontinuirane medicinske edukacije, Udruženje sprovodi stalnu aktivnost na polju unaprijeđenja zdravstvene zaštite djece promovišući i boreći se za ulogu i položaj pedijatra na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Jer, kako rekoše naši učitelji „jedino pedijatar može da pruži adekvatnu zdravstvenu zaštitu djetetu“.

Sa željom da se ova web strana, uz vaše aktivno učešće, stalno dopunjuje novim sadržajima, te da napredujemo u stručnim kapacitetima, i uz želje za lično zadovoljstvo i sreću svim članovima Udruženja,

Srdačno Vaša
Prof. dr Jelica Predojević Samardžić
Predsjednik Udruženja pedijatara RS

Predsjednik

Ciljevi

 • kontinuirano edukovanje članova Udruženja;
 • obezbjeđivanje primjene savremenih naučnih dostignuća u svakodnevnoj medicinskoj praksi;
 • iniciranje organizovanja naučno – istraživačkog rada u svim oblicima i oblastima pedijatrije;
 • poštovanje i primjena etičkih principa u radu supspecijalista, specijalista i drugih doktora u oblasti pedijatrije u Republici Srpskoj;
 • saradnja sa udruženjima pedijatara iz Bosne i Hercegovine i inostranstva;
 • saradnja sa drugim strukovnim udruženjima u Republici Srpskoj;
 • saradnja sa državnim organima u čijoj je nadležnosti oblast pedijatrije, javnim ustanovama i drugim subjektima koji mogu da doprinesu razvoju pedijatrije u stručnom pogledu tako i u pogledu podizanja svijesti građana o zaštiti zdravlja djece i omladine;
 • učestvovanje u pripremi zakonskih akata i drugih propisa u oblasti zdravstva koji se odnose na zdravstvenu zaštitu djece i omladine do 18 godina;
 • organizovanje aktivnosti u cilju zaštite zdravlja djece i omladine kroz sve vidove i nivoe zdravstvene djelatnosti;
 • vođenje i organizovanje aktivnosti vezanih za informisanje i edukaciju pacijenata i njihovih roditelja o oboljenjima iz oblasti pedijatrije kroz afirmaciju principa zdravog života;
 • jačanje svjesti građana o problematici u oblasti pedijatrije i prevenciji bolesti u dječijoj dobi.

Zadaci

 • organizovanje rada Udruženje radi izvršavanja ciljeva Udruženja;
 • praćenje i vođenje evidencije članstva;
 • saradnja sa medicinskim i drugim naučnim ustanovama i institucijama u zemlji i inostranstvu;
 • razvijanje i usmjeravanje međunarodne saradnje pedijatara Republike Srpske sa pedijatrima i udruženjima pedijatara u drugim zemljama;
 • rad na međunarodnim projektima iz oblasti zdravstvene zaštite djece i omladine sa međunarodnim organizacijama;
 • izdavanje stručno – naučnih i drugih publikacija iz oblasti pedijatrije;
 • provođenje naučno – istraživačkih projekata iz oblasti pedijatrije;
 • organizovanje svih vidova kontinuirane edukacije (kongresi, simpozijumi, konferencije, predavanja, radionice i kursevi) kao i predlaganje planova kontinuirane medicinske edukacije;
 • predlaganje programa redovnih studija medicine;
 • predlaganje programa specijalizacije iz pedijatrije i supspecijalizacija iz pedijatrije i načina stalnog stručnog usavršavanja;
 • davanje mišljenja nadležnim ustanovama i organima za dodjeljivanje zvanja primarijus;
 • učešće u razmatranju problema zdravstvene zaštite djece i omladine;
 • učešće u izradi prijedloga rješenja za razvoj mreže i kapaciteta zdravstvenih ustanova koji pružaju zdravstvenu zaštitu djeci i omladini;
 • učešće u planiranju rada zdravstvene zaštite i standarda stručnog rada pedijatara;
 • učešće u javnim raspravama radi donošenja zakonskih propisa iz oblasti zdravstvene zaštite djece i omladine;
 • njegovanje principa humanizma i etike doktora medicine, kao i zaštita ugleda profesije pedijatra;
 • planiranje zdravstvene zaštite djece i omladine u vanrednim uslovima sa drugim ustanovama i državnim organima;
 • dodjeljivanje nagrada i priznanja članovima Udruženja i
 • izvršavanje drugih zadataka u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

Istorijat

Početak rada Udruženja pedijatara Republike Srpske datira od 1996. godine kada je u Banji Dvorovi kod Bijeljine održana Osnivačka skupština u prisustvu 50 pedijatara iz cijele Republike Srpske. Kao počasni gosti Skupštini su prisustvovali i ugledne kolege iz Srbije, prof. dr Jovan Savić i dr Ljilja Savić, sa Instituta za majku i dete, Beograd, kao i dr Vida Parezanović iz Republičkog Zavoda za zaštitu zdravlja Srbije.Za prvog predsjednika Udruženja je izabran mr sc dr Branislav Lolić, pedijatar- pulmolog i tadašnji generalni direktor Kliničkog centra Banjaluka.U periodu od 2002-2006. na čelu Udruženja se nalazi prim. dr Milan Knežević, pedijatar-neurolog, tadašnji šef odjeljenja dječije neurologije Klinike za dječije bolesti Banjaluka.Aktuelni predsjednik Udruženja je prof. dr Jelica Predojević Samardžić, pedijatar-hematolog, Šef Katedre za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Banjaluci i Šef odjeljenja za dječiju hematoonkologiju Klinike za dječije bolesti Banjaluka.

U toku svog postojanja Udruženje je održalo ukupno više stručnih sastanaka i redovnih godišnjih skupština na području Republike Srpske. U saradnji sa Katedrom za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Banjaluci i sa Klinikom za dječije bolesti, Udruženje je pokrenulo sada već tradicionalan skup – Pedijatrijske dane RS, koji su po prvi put organizovani u Banjaluci 2002. godine. Od tada se održavaju redovno svake godine u aprilu, te s ponosom možemo reći da su postali tradicionalni skup pedijatara sa prostora cijele bivše Jugoslavije i inostranstva.

Također, redovno se organizuju i stručni sastanci na nivou Republike Srpske, već uobičajeno u jesenjim mjesecima, a dosadašnji domaćini ovih skupova su bili kolege iz Gradiške, Doboja, Trebinja, Foče i Istočnog Sarajeva.

Udruženje pedijatara RS aktivno sarađuje sa Pedijatrijskom sekcijom Srpskog lekarskog društva, te se svake godine u mjesecu junu organizuju zajednički Vidovdanski susreti, naizmjenično jedne godine u Srbiji, a jedne godine u Republici Srpskoj. Ovi stručni skupovi uvijek predstavljaju odličnu priliku za razmjenu iskustava i dobrih kliničkih praksi.

Iako smo nailazili na razumijevanje i pomoć mnogih naših uvaženih kolega iz Srbije, ne možemo a da se ne spomenemo imena onih koji su posebno zaslužni za naše stasavanje i napredovanje. Prije svega prof. dr Nedeljko Radlović, prof. dr Radmilo Bogdanović, prof. dr Dragana Janić, prof. dr Ida Jovanović, prof. dr Dragan Zdravković, prof. dr Branimir Nestorović kao i mnogi drugi koji su doprinijeli afirmaciji i razvoju zdravstvene zaštite djece u Republici Srpskoj.

branislavLolic
Prim. mr sc. dr Branislav Lolić
milanKnezevic
Prim. dr Milan Knežević

Kako postati član?

 1. Popunite pristupnicu koju možete naći ovdje – Udruzenje pedijatara Republike Srpske – pristupnica
 2. Popunite saglasnost za odbijanje članarine koju možete naći ovdje – Saglasnost za odbijanje članarine
 3. Saglasnost dostavljate računovodstvu ustanove u kojoj ste zaposleni.
 4. Popunjenu i potpisanu pristupnicu pošaljite na adresu Udruženja pedijatara Republike Srpske.
 5. Na ovaj način postajete punopravni član Uduženja uz sva prava i obaveze definisane Statutom.
 • Mjesečna članarina iznosi 10 KM po članu i uplaćuje se direktno na žiro-račun Udruženja.
 • Broj žiro-računa Udruženja je 5511011124769105 Unicredit bank a.d. Banjaluka.

Organizacija

Predsjednik Udruženja pedijatara Republike Srpske: Prof. dr Jelica Predojević Samardžić

Sekretar Udruženja pedijatara Republike Srpske: Prim. dr Vladimir Mirošljević


Članovi Predsjedništva Udruženja pedijatara Republike Srpske:
1. Prof. dr Jelica Predojević Samardžić (UKC RS) – Predsjednik i član
2. Prim. dr Olivera Ćosić (OB Gradiška) – član
3. Prim. dr Slavica Ivanković Bencuz (SC "Deamedica") – član
4. Prim. dr Miroslav Jović (OB Doboj) – član
5. Prim. dr Saša Jovičić (SC "Hemera") – član
6. Prim. dr Azra Pašalić (DZ Prijedor) – član
7. Prim. dr Ljiljana Buha (OB Trebinje) – član
8. Prim. dr Branka Gavrić (OB Bijeljina) – član
9. Prof. dr Dejan Bokonjić (UB Foča) – član


Tehnički sekretar: Olivera Đurđević

Statut

Na ovoj stranici, na linku ispod, možete pronaći Statut Udruženja pedijatara Republike Srpske.

Statut [PDF]