PEDIJATRI U BORBI ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DJECE

S obzirom na to da je u toku proces donošenja novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti RS-a, idealna je prilika da Udruženje uzme aktivno učešće u ovom procesu i ponudi najbolja moguća rješenja ministarstvu u cilju podizanja nivoa kvaliteta zdravstvene zaštite djece. Prevencija bolesti i unapređenje kvaliteta života dječije populacije treba da bude nacionalni prioritet svake zemlje, pa tako i RS-a. Udruženje se zalaže za formiranje „Centara za majku i dijete” kao značajan i pozitivan iskorak u poboljšanju preventivne zaštite djece, a po ugledu na slična i vrlo kvalitetna rješenja u našem okruženju.

Analizirajući stanje zdravstvene zaštite djece na svim nivoima zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj, Udruženje pedijatara RS­a je na svojoj XV skupštini, održanoj u oktobru 2016. godine, ocijenilo da postoje brojni problemi i nedostaci u prevenciji i liječenju djece, ali i mogućnosti da se iznađu znatno bolja rješenja od postojećih. Situacija je posebno alarmantna kada se posmatra sa stanovišta  negativne stope nataliteta koja se bilježi u našoj zemlji. Imajući to u vidu, predsjednica udruženja prof. dr. Jelica Predojević Samardžić je inicirala sastanak u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS­a koji je održan 1. juna ove godine. Udruženje je delegiralo pet članova, ali su, zbog ranije preuzetih obaveza, sastanku prisustvovala tri člana (prof. dr Jelica Predojević, prim. dr Mira Gavrić, i prim. dr Aleksandra Serdar). Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS-a dr Dragan Bogdanić i mr sc. dr Jasna Vučković, rukovodilac odsjeka za primarnu zdravstvenu zaštitu, bili su naši domaćini. Razgovor je protekao u prijatnoj atmosferi i sa zadovoljstvom možemo konstatovati da smo naišli na razumijevanje i odobravanje ministra zdravlja na iznesene stavove u pogledu zdravstvene zaštite djece.

Neophodno je plansko povećanje broja pedijatara na cijeloj teritoriji RS-a u skladu sa potrebama i eventualnim novim predloženim izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Prosjek starosti u RS-u je iznad 50 godina.

Spomenuta je i problematika vezana za funkcionisanje Klinike za dječije bolesti KC Banja Luka, posebno vezano za organizacionu strukturu klinike kao i nagomilane probleme u oblasti neonatologije i intenzivne njege. Dogovoreno je da se na tu temu održi poseban sastanak uz prisustvo direktora UKC RS-a.

Prije svega smo se osvrnuli na stanje zdravstvene zaštite djece na primarnom nivou. Ukazali smo na neke bitne činjenice koje su se iskristalisale u proteklom periodu nakon provedene reforme zdravstvenog sistema na ovom nivou. Dvomjesečna edukacija doktora porodične medicine iz oblasti pedijatrije se pokazala kao nedovoljna i nezadovoljavajuća. Dječija populacija je najranjivija i najzahtjevnija u pogledu potrebnih znanja i vještina za njeno adekvatno zbrinjavanje i preventivno djelovanje. To je uslovilo enormno povećanje broja pacijenata u pedijatrijskim specijalističkim i supspecijalističkim ambulantama na sekundarnom/tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, veliko opterećenje i iscrpljivanje toga kadra i bavljenje problematikom koja ne pripada tom nivou zdravstvene zaštite. Stoga je Udruženje pedijatara predložilo da se starosna granica djece koju će zbrinjavati pedijatri, sa sadašnjih šest godina starosti podigne na petnaest godina. Zbog nedovoljnog broja pedijatara u zemlji, koji je posljedica smanjene ponude specijalizacija iz pedijatrije u posljednjih deset godina, ova promjena se mora sprovoditi postepeno i u skladu sa kadrovskim mogućnostima.

Poznato je da je preventiva najefikasnija i najeftinija djelatnost u zdravstvenom sistemu i da upravo u pedijatriji ima najveći značaj i uspjeh. Kada je riječ o preventivnoj zaštiti djece na primarnom nivou zdravstvene zaštite možemo reći da ona predstavlja možda najslabiju kariku u čitavom lancu zdravstvenog sistema. Mi, kao zemlja sa veoma ograničenim finansijskim resursima i negativnim natalitetom, to sebi jednostavno ne možemo dopustiti. Suočavamo se sa novom rastućom patologijom u ranom uzrastu, za koju sistem trenutno ne nudi adekvatan odgovor i u tom smislu su neophodne važne i urgentne promjene. Stoga, udruženje kao imperative naglašava integrisani pristup populaciji žena, djece i omladine, te neminovnost formiranja multidisciplinarnih timova na primarnom nivou zdravstvene zaštite koji bi se bavili programskom promocijom zdravlja, prevencijom bolesti i zdravstvenom zaštitom majke i djeteta. U tom smislu Udruženje se zalaže za formiranje Centara za majku i dijete po regijama (pri većim Domovima zdravlja) kao značajan i pozitivan iskorak u poboljšanju preventivne zaštite djece, a po ugledu na slična i vrlo kvalitetna rješenja u našem okruženju.

S obzirom da je u toku process donošenja novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti RS-a, idealna je prilika da udruženje uzme aktivno učešće u ovom procesu i ponudi najbolja moguća rješenja Ministarstvu u cilju podizanja nivoa kvaliteta zdravstvene zaštite djece. Prevencija bolesti i unapređenje kvaliteta života dječije populacije treba da bude nacionalni prioritet svake zemlje, pa tako i RS-a.

Da zaključimo – Udruženje pedijatara RS­a je izrazilo svoju spremnost da učestvuje u poboljšanju i kreiranju savremene zdravstvene zaštite djece u RS­u budući da to smatra svojom profesionalnom obavezom i moralnom dužnošću.

Bilo je govora o implementaciji Unicef-ovog projekta vezanog za rani rast i razvoj. Zabrinjavajući je porast broja djece sa poremećajima govora i različitim poremećajima ponašanja koji zahtijevaju ranu detekciju i ranu intervenciju. Udruženje smatra da bi se adekvatno rješenje ovog problema moglo ponuditi kroz osnivanje „Centara za majku i dijete”.

Prim. dr Mira Gavrić, pedijatar, član Predsjedništva Udruženja pedijatara RS-a

Izvorno objavljeno u časopisu KOD #43 (str. 10-11).